Vereniging van Eigenaren

De Vereniging van Eigenaren Park Residentie Dronten (VvE-PRD)

De Vereniging van Eigenaren Park Residentie Dronten (VvE-PRD) is op 7 maart 2008 ten overstaan van notaris Van Dijk te Dronten opgericht. Een exemplaar van de oprichtingsakte is op te vragen bij het bestuur van de VvE. Inmiddels zijn de bewoners van fase 1 volop aan de slag om te komen tot een volledig en volwaardig VvE Bestuur.

Klik hier voor het huishoudelijk reglement van 27-05-2021

Klik hier voor de statuten van 23-03-2023

Het doel van de Vereniging van Eigenaren is: 

  1. Het beheer, waaronder uitdrukkelijk begrepen het (doen) verrichten van deugdelijk onderhoud, van de gemeenschappelijke eigendom (mandeligheid) van de eigenaren van de woningen gelegen op de Park Residentie Dronten aan de Ansjovisweg in de gemeente Dronten en bijdragen tot de organisatie, coördinatie en verbetering van het leef- en woonmilieu op de Park Residentie Dronten. Met de gemeenschappelijke eigendom wordt onder meer bedoeld de infrastructurele voorzieningen, wegen, straatverlichting, rioleringen, gemaal, plantsoenen, brandkranen, alle bouwwerken en de eventueel hierbij behorende roerende zaken. Met de gemeenschappelijke eigendom wordt alzo niet bedoeld het naastgelegen park met geïntegreerde golffaciliteiten en de naastgelegen driving range.
  2. Het bevorderen en handhaven van een hoogwaardige woon- en leefomgeving.
  3. Het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van haar leden.
  4. Haar steun en medewerking te verlenen aan de volledige ontwikkeling en uitvoering van het plan Park Residentie Dronten.

Lidmaatschap

Inzake het lidmaatschap is o.a. het navolgende opgenomen in de statuten van de VvE-PRD:

Artikel 4 lid 1
“Leden van de vereniging, zijn uitsluitend zij die een of meer woningen op de Park Residentie Dronten in Economisch of juridisch eigendom verkregen hebben en waarbij iedere woning recht geeft op één lidmaatschap.

Het maximum aantal leden is gelijk aan het maximum aantal woningen op de Park Residentie Dronten. Beëindiging van het lidmaatschap is uitsluitend mogelijk door beëindiging van het zijn van eigenaar van een woning op de Park Residentie Dronten; het lidmaatschap kan daarom niet opgezegd worden.”

De Parkresidentie, een locatie met schwung